วิสัยทัศน์ของสำนักฯ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณการ
ให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย      เพื่อให้กรมชลประทาน เป็นองค์กรอัจฉริยะในปี 2580

 

ชป.ร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่5/2563

วันนี้(6มี.ค.63) นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่5/2563

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเข้าร่วมพูดคุย บันทึกเทปในรายการฮาร์ดคอข่าวในประเด็นเปิดแผนบริหารจัดการน้ำ 2561

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเข้าร่วมพูดคุย บันทึกเทปในรายการฮาร์ดคอข่าวในประเด็นเปิดแผนบริหารจัดการน้ำ 2561

นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ บุคลากรสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 , 4 , 10 , 11 , 12 , 13 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง (ครั้งที่ 1) ในช่วงฤดูแล้งปี 2561/2562

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม.

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเข้าร่วมพูดคุย บันทึกเทปในรายการฮาร์ดคอข่าวในประเด็นเปิดแผนบริหารจัดการน้ำ 2561

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเข้าร่วมพูดคุย บันทึกเทปในรายการฮาร์ดคอข่าวในประเด็นเปิดแผนบริหารจัดการน้ำ 2561

วันนี้(3มี.ค.63)นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เวทีเสวนาสาธารณะราชบัณฑิตยสภาในประเด็นเรื่อง กู้วิกฤตภัยแล้งและระบบประปาเค็มปี 2563 จัดขึ้นโดยราชบัณฑิตยสภาร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมี นายธีระพล ตั้งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

 

 

ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ระดับสำนัก/กอง

รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน
 รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
  รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 บันทึกช่วยจำการประชุมการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศในลุ่มน้ำแม่น้ำโขง
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 ประกาศพนักงานราชการทั่วไป(รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)
 แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  ระเบียบวาระการประชุมการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิมเตอร์ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองพัสดุ สำนักงานจัดรูปที่ดิน สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และสำนักงานชลประทานที่ 11
  แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดนโยบาย Smart Agriculture Curve สู่การปฏิบัติ (สบอ.)
  สื่อประกอบความเข้าใจ Unit school
    การถ่ายทอดนโยบาย smart agricuture curve สู่การปฏิบัติ
     ประกาศกรมชลประทานเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
    ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
  แผนการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ระยะ 5 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)
  เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2559
  เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2559
  เชิญร่วมประชุมทีมงานเครือข่าย KM สบอ.2559
   เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2559
  เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2559
  เชิญร่วมประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาครั้งที่ 1/2559
   เชิญร่วมระชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2559
   เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2559