Write my essay online customer service https://essayup.com/ computer program to help get homework done
วิสัยทัศน์ของสำนักฯ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
ให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย      เพื่อให้กรมชลประทาน เป็นองค์กรอัจฉริยะในปี 2580

 

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเข้าร่วมพูดคุย บันทึกเทปในรายการฮาร์ดคอข่าวในประเด็นเปิดแผนบริหารจัดการน้ำ 2561

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเข้าร่วมพูดคุย บันทึกเทปในรายการฮาร์ดคอข่าวในประเด็นเปิดแผนบริหารจัดการน้ำ 2561

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานการประชุมหารือกลุ่มย่อยคณะอนุกรรมการกำหนดรูปแบบและแนวทางการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนอง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานในการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นที่รองรับน้ำนอง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน คันกั้นน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคาร คลองชักน้ำ และขอบเขตการปกครอง เพื่อเสนอที่ประชุม กนช. ต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเข้าร่วมพูดคุย บันทึกเทปในรายการฮาร์ดคอข่าวในประเด็นเปิดแผนบริหารจัดการน้ำ 2561

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเข้าร่วมพูดคุย บันทึกเทปในรายการฮาร์ดคอข่าวในประเด็นเปิดแผนบริหารจัดการน้ำ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายประพิศ จันทร์มา เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 34 ณ อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

ชป.ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
วัน 11 มีนาคม 2564 ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 โดยในส่วนของกรมชลประทาน นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นผู้แทนกรมชลประทาน ร่วมสนทนาในรายการ สถานีประชาชน ออกอากาศเวลา 14.05-15.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการด้านสินทรัพย์และการรายงานครุภัณฑ์ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยมี ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองพัสดุ กองการเงินและบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อชี้แนะแนวทางดำเนินการด้านสินทรัพย์และการรายงานครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

 

 

ประกาศ
  แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
 
แผนบริหารจัดการน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562/63

  แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
  แผนจัดสรรน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62
  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
  แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน
  แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
  ข้อสั่งการ รมว.กษ. เรื่องขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน

ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ระดับสำนัก/กอง

รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน
 รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
  รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้เน้นย้ำการปฏิบัติตามแนวทางรักษาความปลอดภัยในกรมชลประทาน สามเสน”
ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”
การประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
ซักซ้อมความเข้าใจการรับส่งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน ในยุค THAILAND 4.0
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหรดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
แผนบริหารความต่อเนื่อง(Business Continuity Plan:BCP)ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19)(ฉบับปรับปรุง)
แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2563/64
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ระดับสำนัก/กอง/ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่องการบริหารจัดการน้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2560
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยากรณีศึกษา : ทุ่งผักไห
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาวด้วยเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำแบบพลวัต (Dynamic Operation Curve)(พ.ศ. 2562)
แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
คู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของกรมชลประทาน
ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บันทึกช่วยจำการประชุมการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศในลุ่มน้ำแม่น้ำโขง
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 ประกาศพนักงานราชการทั่วไป(รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)
 แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  ระเบียบวาระการประชุมการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิมเตอร์ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองพัสดุ สำนักงานจัดรูปที่ดิน สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และสำนักงานชลประทานที่ 11
  แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดนโยบาย Smart Agriculture Curve สู่การปฏิบัติ (สบอ.)
  สื่อประกอบความเข้าใจ Unit school
    การถ่ายทอดนโยบาย smart agricuture curve สู่การปฏิบัติ
     ประกาศกรมชลประทานเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
    ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
  แผนการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ระยะ 5 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)
  เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2559
  เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2559
  เชิญร่วมประชุมทีมงานเครือข่าย KM สบอ.2559
   เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2559
  เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2559
  เชิญร่วมประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาครั้งที่ 1/2559
   เชิญร่วมระชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2559
   เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2559

Auch für diese hypothese gibt es bisher keine hilfe bachelorarbeit beweise.

If you want to begin writing your essay author, begin by reading some posts and sites that you enjoy and essay writer interest you and offer you ideas.

essay writing service