Write my essay online customer service https://essayup.com/ computer program to help get homework done
วิสัยทัศน์ของสำนักฯ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
ให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย      เพื่อให้กรมชลประทาน เป็นองค์กรอัจฉริยะในปี 2580

 

นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นตัวแทนกรมชลประทาน เข้าร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ การบูรณาการแผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ อาคารไอราวัตพัฒนา (อาคารสภา) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563

ชป.ร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่5/2563

วันนี้(6มี.ค.63) นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่5/2563

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเข้าร่วมพูดคุย บันทึกเทปในรายการฮาร์ดคอข่าวในประเด็นเปิดแผนบริหารจัดการน้ำ 2561

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเข้าร่วมพูดคุย บันทึกเทปในรายการฮาร์ดคอข่าวในประเด็นเปิดแผนบริหารจัดการน้ำ 2561

นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ บุคลากรสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 , 4 , 10 , 11 , 12 , 13 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง (ครั้งที่ 1) ในช่วงฤดูแล้งปี 2561/2562

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเข้าร่วมพูดคุย บันทึกเทปในรายการฮาร์ดคอข่าวในประเด็นเปิดแผนบริหารจัดการน้ำ 2561

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเข้าร่วมพูดคุย บันทึกเทปในรายการฮาร์ดคอข่าวในประเด็นเปิดแผนบริหารจัดการน้ำ 2561

วันนี้(3มี.ค.63)นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เวทีเสวนาสาธารณะราชบัณฑิตยสภาในประเด็นเรื่อง กู้วิกฤตภัยแล้งและระบบประปาเค็มปี 2563 จัดขึ้นโดยราชบัณฑิตยสภาร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมี นายธีระพล ตั้งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (29 มิ.ย.63) นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วย นางสาวอารีรัตน์ อนุชน หัวหน้าฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นผู้แทนกรมชลประทานเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2563

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

 

 

ประกาศ
  แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
 
แผนบริหารจัดการน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562/63

  แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
  แผนจัดสรรน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62
  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
  แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน
  แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
  ข้อสั่งการ รมว.กษ. เรื่องขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน

ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ระดับสำนัก/กอง

รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน
 รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
  รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนบริหารความต่อเนื่อง(Business Continuity Plan:BCP)ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19)(ฉบับปรับปรุง)
แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2563/64
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ระดับสำนัก/กอง/ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่องการบริหารจัดการน้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2560
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยากรณีศึกษา : ทุ่งผักไห
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาวด้วยเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำแบบพลวัต (Dynamic Operation Curve)(พ.ศ. 2562)
แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
คู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของกรมชลประทาน
ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บันทึกช่วยจำการประชุมการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศในลุ่มน้ำแม่น้ำโขง
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 ประกาศพนักงานราชการทั่วไป(รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)
 แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  ระเบียบวาระการประชุมการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิมเตอร์ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองพัสดุ สำนักงานจัดรูปที่ดิน สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และสำนักงานชลประทานที่ 11
  แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดนโยบาย Smart Agriculture Curve สู่การปฏิบัติ (สบอ.)
  สื่อประกอบความเข้าใจ Unit school
    การถ่ายทอดนโยบาย smart agricuture curve สู่การปฏิบัติ
     ประกาศกรมชลประทานเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
    ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
  แผนการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ระยะ 5 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)
  เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2559
  เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2559
  เชิญร่วมประชุมทีมงานเครือข่าย KM สบอ.2559
   เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2559
  เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2559
  เชิญร่วมประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาครั้งที่ 1/2559
   เชิญร่วมระชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2559
   เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2559

Auch für diese hypothese gibt es bisher keine hilfe bachelorarbeit beweise.

If you want to begin writing your essay author, begin by reading some posts and sites that you enjoy and essay writer interest you and offer you ideas.

essay writing service