Write my essay online customer service https://essayup.com/ computer program to help get homework done
วิสัยทัศน์ของสำนักฯ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
ให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย      เพื่อให้กรมชลประทาน เป็นองค์กรอัจฉริยะในปี 2580

 

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วย นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง ร่วมกับ พลตรี นภดล แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง กอ.รมน. เพื่อสนับสนุนข้อมูลเขื่อนขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง แผนที่ผังน้ำ พื้นที่โครงการชลประทาน ระดับน้ำทุกลุ่มน้ำ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์เพียงพอสำหรับการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วย นายสมเดช ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา เข้าประชุมร่วมกับ นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมจัดหาพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่พักอาศัย กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9 สำนักงบประมาณ ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วย นายอดิศร จำปาทอง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา นายคณิต โชติกะ ผู้อำนวยการส่วนการใช้น้ำชลประทาน นางฐิตาภา ทุมวงษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดนิทรรศการ กิจกรรมภายในงาน และแนวทางในการพัฒนานิทรรศการ Virtual Exhibition 119 ปี กรมชลประทาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

วันนี้(29เม.ย.64)นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญฯ ที่ปรึกษาฯ ตลอดจนหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากปัญหาแหล่งน้ำดิบ(ลุ่มเจ้าพระยา) ปนเปื้อนความเค็ม ผ่านระบบ VDO Conferrenc ไปยังการประปานครหลวง โดยมี นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการประปานครหลวง นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการประปานครหลวง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

บ่ายวันนี้ (30 เมษายน 2564) ที่กรมชลประทาน ถนนสามเสน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายปรัชญา ฉายวัฒนา รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วม และน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมของข้อมูลสำหรับการประชุมครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วม และน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ต่อไป

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

 

 

ประกาศ

  แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพราะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2563/64
  แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
 
แผนบริหารจัดการน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562/63

  แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
  แผนจัดสรรน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62
  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
  แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน
  แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
  ข้อสั่งการ รมว.กษ. เรื่องขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน

ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ระดับสำนัก/กอง

รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน
 รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
  รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เล่มแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ขอให้เน้นย้ำการปฏิบัติตามแนวทางรักษาความปลอดภัยในกรมชลประทาน สามเสน”
ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”
การประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
ซักซ้อมความเข้าใจการรับส่งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน ในยุค THAILAND 4.0
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหรดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
แผนบริหารความต่อเนื่อง(Business Continuity Plan:BCP)ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19)(ฉบับปรับปรุง)
แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2563/64
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ระดับสำนัก/กอง/ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่องการบริหารจัดการน้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2560
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยากรณีศึกษา : ทุ่งผักไห
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาวด้วยเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำแบบพลวัต (Dynamic Operation Curve)(พ.ศ. 2562)
แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
คู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของกรมชลประทาน
ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บันทึกช่วยจำการประชุมการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศในลุ่มน้ำแม่น้ำโขง
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 ประกาศพนักงานราชการทั่วไป(รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)
 แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  ระเบียบวาระการประชุมการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิมเตอร์ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองพัสดุ สำนักงานจัดรูปที่ดิน สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และสำนักงานชลประทานที่ 11
  แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดนโยบาย Smart Agriculture Curve สู่การปฏิบัติ (สบอ.)
  สื่อประกอบความเข้าใจ Unit school
    การถ่ายทอดนโยบาย smart agricuture curve สู่การปฏิบัติ
     ประกาศกรมชลประทานเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
    ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
  แผนการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ระยะ 5 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)
  เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2559
  เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2559
  เชิญร่วมประชุมทีมงานเครือข่าย KM สบอ.2559
   เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2559
  เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2559
  เชิญร่วมประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาครั้งที่ 1/2559
   เชิญร่วมระชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2559
   เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2559

Auch für diese hypothese gibt es bisher keine hilfe bachelorarbeit beweise.

If you want to begin writing your essay author, begin by reading some posts and sites that you enjoy and essay writer interest you and offer you ideas.

essay writing service