วิสัยทัศน์ของสำนักฯ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
ให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย      เพื่อให้กรมชลประทาน เป็นองค์กรอัจฉริยะในปี 2580

 

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วย นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง ร่วมกับ พลตรี นภดล แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง กอ.รมน. เพื่อสนับสนุนข้อมูลเขื่อนขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง แผนที่ผังน้ำ พื้นที่โครงการชลประทาน ระดับน้ำทุกลุ่มน้ำ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์เพียงพอสำหรับการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วย นายสมเดช ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา เข้าประชุมร่วมกับ นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมจัดหาพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่พักอาศัย กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9 สำนักงบประมาณ ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วย นายอดิศร จำปาทอง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา นายคณิต โชติกะ ผู้อำนวยการส่วนการใช้น้ำชลประทาน นางฐิตาภา ทุมวงษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดนิทรรศการ กิจกรรมภายในงาน และแนวทางในการพัฒนานิทรรศการ Virtual Exhibition 119 ปี กรมชลประทาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

วันนี้(29เม.ย.64)นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญฯ ที่ปรึกษาฯ ตลอดจนหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากปัญหาแหล่งน้ำดิบ(ลุ่มเจ้าพระยา) ปนเปื้อนความเค็ม ผ่านระบบ VDO Conferrenc ไปยังการประปานครหลวง โดยมี นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการประปานครหลวง นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการประปานครหลวง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

บ่ายวันนี้ (30 เมษายน 2564) ที่กรมชลประทาน ถนนสามเสน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายปรัชญา ฉายวัฒนา รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วม และน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมของข้อมูลสำหรับการประชุมครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วม และน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ต่อไป

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 จากนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

 

 

ประกาศ

 แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2564 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2564
  แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพราะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2563/64
  แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
 
แผนบริหารจัดการน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562/63

  แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
  แผนจัดสรรน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62
  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
  แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน
  แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
  ข้อสั่งการ รมว.กษ. เรื่องขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน

ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ระดับสำนัก/กอง

รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน
 รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน
  รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เล่มแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ขอให้เน้นย้ำการปฏิบัติตามแนวทางรักษาความปลอดภัยในกรมชลประทาน สามเสน”
ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”
การประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
ซักซ้อมความเข้าใจการรับส่งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน ในยุค THAILAND 4.0
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหรดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
แผนบริหารความต่อเนื่อง(Business Continuity Plan:BCP)ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19)(ฉบับปรับปรุง)
แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2563/64
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ระดับสำนัก/กอง/ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่องการบริหารจัดการน้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2560
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยากรณีศึกษา : ทุ่งผักไห
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาวด้วยเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำแบบพลวัต (Dynamic Operation Curve)(พ.ศ. 2562)
แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
คู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของกรมชลประทาน
ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บันทึกช่วยจำการประชุมการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศในลุ่มน้ำแม่น้ำโขง

There are many reasons why you should buy a wife. You may find her beautiful, charming, honest and sincere, and with her as your life partner, your dream marriage will come true with no regrets. In fact, an Asian bride has much more opportunities for a good life ahead of her than a white man. She is open to an education, to a new culture, and it is not important where she lives as long as she is happy there. With ahot asian woman, you get all this and much more.