กิจกรรมเด่นทั้งหมด

Best essay writer histroy week1 assignment example topics and well written essays 1250 words automatic essay writer essay writers strategic analysis of nestle company management essay

Freepapersioessay writing service service how do you start an autobiography speech literary research paper topic service
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 1/2560
การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศและในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
สำนักบริหารจัดการน้ำฯเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน 2559
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ต้อนรับคณะผู้เข้าผู้เข้าอบรมหลักสูตร National Management Course(NMC)
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2559
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 7/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 4/2559
ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 2/2559
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2559
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 5/2559 และร่วมรับฟังการถ่ายทอด องค์ความรู้ ครั้งที่ 2/2559
ประชุมทีมงานเครือข่าย KM สบอ.ปี พ.ศ.2559
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2559
สบอ.สานสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ 2559
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2559
ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 1/2559
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2559
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2559
KM Day ครั้งที่ 2/2558 งานเกษียณสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
เสริมสร้างความผาสุกให้แก่บุคลากรภายในสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
Refreshing แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมงานเครือข่าย KM สบอ. ประจำปี พ.ศ. 2558
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 10/2558
กิจกรรม KM After Action Review 2015
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 9/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 6/2558
กิจกรรม KM Day 2015
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยเขื่อน
เข้าร่วมกิจกรรม KM Day และ KM Buddy ของ สสธ. ร่วมกับ สบก.
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 8/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 5/2558
ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 4/2558
กิจกรรมเยี่ยมชม (Site Visit) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ทีมงานจัดการความรู้ สจด.
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 7/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 4/2558
CKO ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการพนักงานราชการที่บรรจุใหม่
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2558
ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2558

If they’re honest, joyful, and helpful, you’ve found your very best research author!Now your essay writing support is about to begin working together with you, go right ahead and select official assurance a paper.