กิจกรรมเด่นทั้งหมด

ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 1/2560
การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศและในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
สำนักบริหารจัดการน้ำฯเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน 2559
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ต้อนรับคณะผู้เข้าผู้เข้าอบรมหลักสูตร National Management Course(NMC)
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2559
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 7/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 4/2559
ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 2/2559
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2559
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 5/2559 และร่วมรับฟังการถ่ายทอด องค์ความรู้ ครั้งที่ 2/2559
ประชุมทีมงานเครือข่าย KM สบอ.ปี พ.ศ.2559
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2559
สบอ.สานสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ 2559
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2559
ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 1/2559
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2559
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2559
KM Day ครั้งที่ 2/2558 งานเกษียณสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
เสริมสร้างความผาสุกให้แก่บุคลากรภายในสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
Refreshing แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมงานเครือข่าย KM สบอ. ประจำปี พ.ศ. 2558
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 10/2558
กิจกรรม KM After Action Review 2015
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 9/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 6/2558
กิจกรรม KM Day 2015
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยเขื่อน
เข้าร่วมกิจกรรม KM Day และ KM Buddy ของ สสธ. ร่วมกับ สบก.
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 8/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 5/2558
ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 4/2558
กิจกรรมเยี่ยมชม (Site Visit) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ทีมงานจัดการความรู้ สจด.
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 7/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 4/2558
CKO ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการพนักงานราชการที่บรรจุใหม่
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2558
ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2558