ประวัติของสำนักฯ

ประวัติของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

  • ในปี พ.ศ.2447 กรมชลประทานได้ก่อตั้งกองชลประทานหลวงขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคลองตลอดมาจนในปี พ.ศ.2518 ได้จัดตั้ง "กองจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา"
  • จากการที่กรมชลประทานได้เริ่มงานสำรวจอุทกวิทยา โดยมีวิธีการที่ทันสมัยขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา โดยการจัดตั้งเป็นแผนกอุทกวิทยา ขึ้นตรงกับกองสำรวจ และในปี พ.ศ.2518 เมื่อมีการจัดหน่วยงานใหม่ในกรมชลประทาน ได้ยกฐานะแผนกอุทกวิทยาขึ้นใหม่เป็น "กองอุทกวิทยา" มีลักษณะงานวิชาการเป็นการสำรวจ ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และออกแบบด้านอุทกวิทยา
  • ในปี พ.ศ.2540 ได้มีการปรับโครงสร้างของกรมชลประทานให้เหมาะสมกับสภาพเศษฐกิจและสังคม ขนาดขององค์กรกะทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับภารกิจสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จและครบวงจรภายในหน่วยงาน จึงได้รวม "กองอุทกวิทยา" และ "กองจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา" ที่มีลักษณะงานสอดคล้องเกื่อกูลและต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เป็น "สำนักอุทกวิทยาและบริหารจัดการน้ำ" ที่มีภารกิจหลักชัดเจน โดยบูรณาการงานวิชาการกับงานปฏิบัติการ เข้าด้วยกัน ทำให้กระบวนการทำงานสั้นลง การสั่งการและประสานงานภายในสำนักมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสนับสนุนภารกิจหลักของกรมชลประทาน ให้สัมฤทธิ์ผลได้ดียิ่งขึ้น โดยทำหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ติดตามวัฏจักอุทกวิทยา การบริหารจัดการน้ำชลประทาน การพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบ ชลประทาน การศึกษา ทดลอง และวิจัยงานด้านเกษตรชลประทาน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดประสานกับนโยบายของกรมชลประทาน
  • ปี พ.ศ.2555 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 3 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2555 เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554 เป็นไปอย่างถูกต้องให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่เพิ่มขึ้น และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จะต้องรับความเห็นชอบการแบ่งงาน จึงได้เปลี่ยนชื่อและยกเลิกฐานะโดยให้ใช้ชื่อหน่วยงานใหม่ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น "สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา"
สัญลักษณ์ประจำกรมชลประทาน

  • เครื่องหมายราชการของกรมชลประทาน

            เป็นเครื่องหมายรูปวงกลม ลายกลางเป็นภาพพระวรุณถือพระองค์พระขรรค์ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว (หมายถึง อำนาจ บริหาร อันทรงไว้ซึ่งความสุจริตยุติธรรม และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ) เสด็จลีลามาบนหลังพญานาค (แสดงว่าสังกัดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพพญานาคกำลังพ่นน้ำ (หมายถึง การให้น้ำแก่มนุษย์ชาติเพื่อใช้ในกิจการต่าง ๆ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์) เบื้องล่างนอกขอบเครื่องหมายมีอักษรข้อความชื่อ กรมชลประทานเป็นโค้งรองรับ (ไม่จำกัดสีและขนาด)

(ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 167) ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2544 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 46 ง หน้า 1 9 มิถุนายน 2544)

In vpn-lab.com/cyberghost-review/ order to sign up for UK Netflix or German Spotify from Croatia, however, you’ll need a VPN that can assign you UK and German IP addresses..