โครงสร้างหน่วยงาน

นายธีระพล ตั๊งสมบุญ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1488-211
E-mail : theerapholt@gmail.com

  • ผู้บริหารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
  • ผู้บริหารศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ
  • ผู้บริหารสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน
  • อดีตผู้บริหาร
ผู้บริหารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
นางฐิตาภา ทุมวงษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ : 08-6057-8137 , 08-1911-7352
E-mail : thitapa2505@hotmail.com

นางสาวอรญา เขียวคุณา
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1801-8342
E-mail : oraya_thai@yahoo.com

 
 
นายสันติ เต็มเอี่ยม
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

หมายเลขโทรศัพท์ : 08-6779-9600
E-mail : santi_42@yahoo.com

นายอดิศร จำปาทอง
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-mail : -

นายเลอบุญ อุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

หมายเลขโทรศัพท์ : 08-6321-2769
E-mail : lerboon@yahoo.com

นายสมเดช ศรีวิเชียร
ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1371-8296
E-mail : somdach@yahoo.com

 
 
นายธีรพงษ์ พินทอง
ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน

หมายเลขโทรศัพท์ : 08-19245883
E-mail : hmong47@gmail.com

นายคณิต โชติกะ
ผู้อำนวยการส่วนการใช้น้ำชลประทาน

หมายเลขโทรศัพท์ : 06-9758-0019
E-mail : khanitcho@hotmail.com

ผู้บริหารศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ
นายสมคิด สะเภาคำ
ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1801-7038 , 08-6344-7190
E-mail : somkid_26@yahoo.com

นายชัยวุฒิ วัฒนาการ
ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง

หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1820-1426
E-mail : chaiwut_rid@live.com

นายสมชัย นัยอนันต์
ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

หมายเลขโทรศัพท์ : 08-9125-5932
E-mail : -

นายปกรณ์ สุตสุนทร
ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4670-9831
E-mail : -

นายสมภพ อินต๊ะรักษา
ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง

หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4874-6055
E-mail : hydroyogy.phitsanulok@gmail.com

นายไวรุจน์ เอี่ยมโอภาส
ผู้อำนวยการศุนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก

หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4874-6230 , 08-3037-2507
E-mail : nuiwairut@gmail.com

นายสมชาย อิ่มอยู่
ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก

หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4700-5318
E-mail : chai_imyoo@yahoo.com

นางกนกพร บูชาบุญ
ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้

หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-mail : -

ผู้บริหารสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน
นายวรเดช ชินพงศ์ฐิติวัสส์
หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง)

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5347-1089
E-mail : cmias-001@hotmail.com

นายผัน ศรีมา
หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก)

หมายเลขโทรศัพท์ :   0-5529-0184
E-mail :  phum502@gmail.com

นางศิริรัตน์ โสภณ
หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง)

หมายเลขโทรศัพท์ :  0-4446-5141
E-mail : -

นายไพโรจน์ แสงจินดา
หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก)

หมายเลขโทรศัพท์ :   0-3357-1850
E-mail : -

นายศุภกิจ ต้นวิบูลย์ศักดิ์
หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3420-4283
E-mail : -

นายมนัส กองแก้ว
หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3469-9048
E-mail : -

- -
หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7(ปัตตานี)

หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-mail : -

นายอุดมเกียรติ เกิดสม
หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช)

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7547-0139
E-mail : -

นายจารึก สินธุรัตน์
หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง)

หมายเลขโทรศัพท์ :  03-469-9048
E-mail : -

อดีตผู้บริหาร
นายวิรัตน์ ขาวอุปถัมถ์
19 พ.ย.42 - 19 มี.ค.46
นายธีรวัฒน์ ตั้งพานิชย์
28 มี.ค.46 - 4 ม.ค.47
นายเผ่าพงศ์ การะรัมย์
5 ม.ค..47 - 30 มี.ค.47
นายจรูญ พจน์สุนทร
1 เม.ย.47 - 1 ต.ค.49
นายดำรง ม่วงงาม
10 ต.ค.49 - 25 มี.ค.50
นายสุพัตร วัฒยุ
26 มี.ค.50 - 25 ต.ค.53
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
26 ต.ค.53 - 22 ธ.ค.54

Some of this study may be tough, however you’ll have to finish it correctly or you could essay assistance lose points when submitting your newspaper.