ติดต่อเรา

กรมชลประทาน อาคารอำนวยการชลประทาน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300
TEL : 0-2241-2360
FAX : 0-2241-5217
E-mail : hydro@mail.rid.go.th


ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุลภายในสายตรง / โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

นายธีระพล ตั๊งสมบุญ
2332
2698
0-2669-5025
0-2241-3348
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางฐิตาภา ทุมวงษา
2740
0-2241-2360
0-2241-5217
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

นางสาวอรญา เขียวคุณา
28600-2669-5055
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

นายประยูร เย็นใจ
24210-2243-6909
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

นายอดิศร จำปาทอง
27420-2669-5048
ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

นายเลอบุญ อุดมทรัพย์
2768
2826
0-2669-2560
0-2241-3350
0-2243-6956
ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา

นายสมเดช ศรีวิเชียร
22050-2241-5050
ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน

นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช
2633
2407
0-2241-1011
ผู้อำนวยการส่วนการใช้น้ำชลประทาน

นายณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์
2359
0-2241-4794
08-7717-4210

Then in a sudden strike of inspiration, I browsed over to my homework helpers blog and began copying and pasting article titles to my note.

You need to professional writing services be certain the essay you write is quite intriguing to read and contains the facts that are important to this information you’re giving out.