ติดต่อเรา

กรมชลประทาน อาคารอำนวยการชลประทาน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300
TEL : 0-2241-2360
FAX : 0-2241-5217
E-mail : hydro@mail.rid.go.th


ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุลภายในสายตรง / โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

นายธีระพล ตั๊งสมบุญ
2332
2698
0-2669-5025
0-2241-3348
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางฐิตาภา ทุมวงษา
2740
0-2241-2360
0-2241-5217
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

นางสาวอรญา เขียวคุณา
28600-2669-5055
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

นายประยูร เย็นใจ
24210-2243-6909
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

นายอดิศร จำปาทอง
27420-2669-5048
ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

นายเลอบุญ อุดมทรัพย์
2768
2826
0-2669-2560
0-2241-3350
0-2243-6956
ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา

นายสมเดช ศรีวิเชียร
22050-2241-5050
ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน

นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช
2633
2407
0-2241-1011
ผู้อำนวยการส่วนการใช้น้ำชลประทาน

นายณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์
2359
0-2241-4794
08-7717-4210