ผังเว็บไซต์

Do I write an entire list in my essay write my essay how to write my essay for college service

ภายในสำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

 • หนังสือเวียน

 • เอกสารดาวน์โหลด

  • แผนจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชในเขตชลประทาน (ฤดูฝน) ปี 2557

  • ขอให้จัดส่งรายงานผลการบริหารการจัดการน้ำและเพาะปลูกพืช (ฤดูแล้ง) ในเขตชลประทาน ปี 2556/57

  • แบบร่างแผนการป้องกันภัยและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2557

  • แผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชในเขตพื้นที่ชลประทาน ปี 2556/57

  • แบบฟอร์มรายงานผลการวัดเครื่องมือพฤติกรรมเขื่อน

  • ฐานข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน (ขนาดใหญ่)

  • ฐานข้อมูลเขื่อนขนาดใหญ่

  • ตรวจสอบพื้นที่ชลประทาน

  • แบบฟอร์มสำรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน (ใหม่)

  • ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียนกระบวนการบริหารจัดการน้ำและกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ วันที่ 3 ก.ย.2556

  • ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียนกระบวนการบริหารจัดการน้ำและกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ วันที่ 3 ก.ย.2556

  • สรุปการซักซ้อมแผนความต่อเนื่องด้านการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2556

  • เอกสารประกอบการประชุมสรุปบทเรียน การปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าของกรมชลประทาน วันที่ 3 กันยายน 2556

  • ตัวอย่างตารางสรุปเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดฯ

  • ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน

  • แบบสำรวจ กระบวนการบริหารจัดการน้ำและกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

  • แบบฟอร์มค่าสำรวจออกแบบงานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน

  • เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงาน PMQA หมวด 6 ครั้งที่ 1/2556

  • แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืช (ฤดูฝน) ในเขตพื้นที่ชลประทาน ปี2556

  • รายงานชี้แจงผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืช (ฤดูแล้ง) ในเขตชลประทาน ปี2555/56

  • วีดีโอชี้แจงระบบฐานข้อมูล การรายงานเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบ Online

  • แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2556

  • การชี้แจงระบบฐานข้อมูล การรายงานเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบ Online (เพิ่มเติม)

  • การชี้แจงระบบฐานข้อมูล การรายงานเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วนระบบ Online

  • การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ (2/2)

  • การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ (1/2)

  • การจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืช (ฤดูฝน) พ.ศ.2556

  • แบบร่างแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2556

  • สรุปรายงานดรรชนีตัวชี้วัด

  • คู่มือการคำนวณคะแนนผลการประเมินสมรรถนะ (EPP)

  • แผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืช (ฤดูฝน) ในเขตพื้นที่ชลประทาน ปี2555

  • แผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืช (ฤดูแล้ง) ในเขตพื้นที่ชลประทาน ปี2554/55

  • แบบฟอร์มปริมาณงาน บท.ศูนย์อุทกฯ

  • การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2555

  • เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยา

 • คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่าง

 • หน่วยงานภายนอก

  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟฝ.

  • กรมทรัพยากรน้ำ

  • กรมอุตุนิยมวิทยา

  • กรมทรัพยากรธรณี

  • สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์กรมหาชน)

  • สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

  • คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)

  • สำนักระบายน้ำ (กทม.)

  • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

 

 
Snuggling down under the covers so as https://domyhomework.co.uk/ to not wake my husband, I lit up my phone’s notes app and went to work.