Banner

กิจกรรมเด่น

วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อขอตั้งงบประมาณ รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และดูงานที่ ณ ประตูระบายน้ำท่าช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก
วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อขอตั้งงบประมาณ รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และดูงานที่ ณ ประตูระบายน้ำท่าช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อขอตั้งงบประมาณ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 -20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสกายวิว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และการฝึกปฏิบัติ (ภาคสนาม) การตรวจสภาพหัวงานอาคารชลประทานและระบบชลประทานด้วยสายตา ณ ห้วยจระเข้ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อขอตั้งงบประมาณ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 -20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสกายวิว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และการฝึกปฏิบัติ (ภาคสนาม) การตรวจสภาพหัวงานอาคารชลประทานและระบบชลประทานด้วยสายตา ณ ห้วยจระเข้ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อขอตั้งงบประมาณ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และดูงานที่เขื่อนระบายน้ำห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อขอตั้งงบประมาณ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และดูงานที่เขื่อนระบายน้ำห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อขอตั้งงบประมาณ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และดูงานที่ประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพธิ์ทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลกและการฝึกปฏิบัติ (ภาคสนาม) การตรวจสภาพหัวงานอาคารชลประทานและระบบชลประทานด้วยสายตา ณ ประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพธิ์ทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อขอตั้งงบประมาณ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และดูงานที่ประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพธิ์ทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลกและการฝึกปฏิบัติ (ภาคสนาม) การตรวจสภาพหัวงานอาคารชลประทานและระบบชลประทานด้วยสายตา ณ ประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพธิ์ทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อขอตั้งงบประมาณ รุ่นที่1 วันที่7-9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อขอตั้งงบประมาณ รุ่นที่1 วันที่7-9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อขอตั้งงบประมาณ รุ่นที่1 วันที่7-9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อขอตั้งงบประมาณ รุ่นที่1 วันที่7-9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อขอตั้งงบประมาณ รุ่นที่1 วันที่7-9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อขอตั้งงบประมาณ รุ่นที่1 วันที่7-9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
วันที่ 18 กันยายน 2562 ประชุมการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ กรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมการชี้แจงรายงานฉบับกลาง (Interim Report) ณ ห้องประชุมส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ กรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมการชี้แจงรายงานฉบับกลาง (Interim Report) ณ ห้องประชุมส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษานัดหารือเรื่องตัวชี้วัดปี 2563
เจ้าหน้าที่ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาฟังบรรยาย Unit school
การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา (เพิ่มใหม่) ครั้งที่ 2/2562
บรรยาย หัวข้อวิชาการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบชลประทาน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน รุ่นที่ 3
การประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาครั้งที่1/2562
แสดงความยินดี กับ ผปบ.บอ.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์

ผู้อำนวยการส่วน


Pher44 112

นายสมเดช ศรีวิเชียร

Fan Page ส่วนปรับปรุงฯ


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

8.png8.png0.png5.png0.png
วันนี้5
เมื่อวานนี้152
สัปดาห์นี้628
เดือนนี้4127
รวมทั้งหมด88050

วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก