header sonpatannaja

      1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง พิจารณาความเหมาะสม วางแผน และจัดลำดับความสำคัญ เพื่อทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดทำแผนการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการชลประทานและระบบกระจายน้ำในไร้นา ให้มีความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มีความเหมาะสมคุ้มค่าต่อการลงทุน มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการชลประทานและระบบกระจายน้ำในไร่นาให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

      2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล วางแผนงาน และจัดทำเอกสารประกอบคำชี้แจงแผนงานงบประมาณซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงการชลประทาน และระบบกระจายน้ำในไร่นา เพื่อให้มีความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มีความเหมาะสม มีรูปแบบข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด และเสร็จตามกำหนดเวลา และใช้เป็นแผนงานงบประมาณปรับปรุงบำรุงรักษาของกรมชลประทาน

      3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและสถิติการปรับปรุงบำรุงรักษา ให้มีความถูกต้องครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการวางแผนงานปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการชลประทาน และระบบกระจายน้ำในไร่นา และการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

      4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนางานปรับปรุงบำรุงรักษาให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ และปรุยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของอาคารหรือสถานที่เปลี่ยนแปลงของโครงการ

      5. ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหาอุปสรรค และวิเคราะห์ เพื่อจัดทำมาตรฐาน คู่มือและเอกสารทางวิชาการปรับปรุงบำรุงรักษา เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของโครงการ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งานในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      6. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงบำรุงรักษา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

      7. ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ มาตรฐานงานทางด้านวิศวกรรม ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ การถ่ายโอนภารกิจเพื่อกำหนดขอบเขต ขั้นตอน แนวทาง วิธีการปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจของกรมชลประทานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูล ติดตามประเมิน และรายงานผล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อบังคับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องและถูกต้องตามหลักวิชาการ

      8. ศึกษา วิเคราะห์หลักทางสถิติและหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม เพื่อกำหนดเป็นเกณฑ์พิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอขอตั้งฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่และโครงการขยายให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกำหนดเดียวกัน

      9. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หลักเกณฑ์มาตรฐานงานทางด้านวิศวกรรมต่างๆ ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน การระบายน้ำทิ้งลงสู่ทางน้ำชลประทาน การปลูกสิ่งก่อสร้างต่างๆ การขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองดูแลของกรมชลประทานและที่ดินของรัฐ ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์การจัดหาประโยชน์ (การจัดให้เช่า) ในที่ราชพัสดุในความตรอบครองของกรมชลประทานแบะการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลข้อมูล และเอกสารสัญญาต่างๆ เพื่อจัดทำเกณฑ์พิจารณา คู่มือปฏิบัติงาน และฐานข้อมูลให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันและสามารถสืบค้นได้

      10. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะทางด้านวิศวกรรม และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการปรับปรุงบำรุงรักษา และการขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองดูแลของกรมชลประทานและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์การจัดหาประโยชน์ (การจัดให้เช่า) ในที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจทางวิชาการอย่างชัดเจนและถูกต้อง

      11. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจของสำนัก หรือภารกิจอื่นที่ได้รับหมอบหมายประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

      Improvement and Maintenance Division is responsible for determination the framework for improvement and maintenance of the irrigation project in order to propose for annual budget allocation and budget administration, study and research for developing and improving of headwork and irrigation system as well as providing the guideline and/or technical documents applied for improvement and maintenance of the irrigation project, monitoring and evaluation the transfer of the Royal Irrigation Department’s responsibilities to the Local Government Organizations, setting the criteria and considering for the establishment of new irrigation project, setting the criteria, creating the guidelines, and taking into account for the permission of using water from irrigation waterway and of draining sewage water to the waterway, of making use of the state property possessed by the Department, and monitoring and evaluation the usefulness of the state property.