header sonpatannaja

หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน


69168197 370198237215828 8899877234718801920 n

นายสำราญ บุญถิ่น

(หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน)

      ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 154/2558 เรื่องการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

     ได้กำหนดหน้าที่ของฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทานไว้ 10 ข้อ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง วางแผน และจัดลำดับความสำคัญของรายการงาน เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดทำแผนงานปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการชลประทาน และระบบกระจายน้ำในไร่นาให้มีความถูกต้องตามหลักวิศกรรม สามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนงาน ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการชลประทาน และระบบกระจายน้ำในไร่นา ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

  2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดทำเอกสารประกอบคำชี้แจงงบประมาณ งานปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการชลประทาน และระบบกระจายน้ำในไร่นา เพื่อให้มีความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มีความเหมาะสม มีรูปแบบข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และใช้เป็นแผนงานบำรุงรักษาของกรมชลประทาน

  3. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และจัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของระยะปานกลาง (MTEF) งานเตรียมความพร้อม งานปรับปรุงโครงการชลประทาน และระบบกระจายน้ำในไร่นา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และมีความพร้อมในการนำไปสู่การปฏิบัติ

  4. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และขออนุมัติจัดสรร ปรับ โอน เปลี่ยนแปลงแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานปรับปรุงรักษาโครงการชลประทาน และระบบกระจายน้ำในไร่นา ให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบวิธีการด้านงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

  5. ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและสถิติการปรับปรุงบำรุงรักษา ให้มีความถูกต้องครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการวางแผนงานปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการชลประทาน และระบบกระจายน้ำในไร่นา และใช้ในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนารูปแบบการปรับปรุงโครงการชลประทาน ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของอาคารหรือสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงของโครงการ
  7. ศึกษา ค้นคว้า ตรวจสอบ กลั่นกรอง และวิเคราะห์รูปแบบการปรับปรุงโครงการชลประทาน เพื่อจัดทำคู่มือ และเอกสารวิชาการงานปรับปรุงโครงการชลประทาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของโครงการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ทำให้อาคารชลประทานอยู่ในความพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  8. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ กลั่นกรอง เพื่อจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการปรับปรุงโครงการชลประทาน ทางด้านวิชาการและงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  9. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะทางด้านวิศวกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับงานปรับปรุงโครงการชลประทาน เพื่อให้บุคลากรภายในกรมชลประทาน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจทางวิชาการอย่างชัดเจนถูกต้อง

  10. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด