header sonpatannaja

มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

  1. ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านบำรุงรักษาหัวงาน วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อหาวิธีการ/เทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับพัฒนางานบำรุงรักษาหัวงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของหัวงานหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโครงการ

  2. ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหาอุปสรรคของหัวงานโครงการ และวิเคราะห์ เพื่อจัดทำมาตรฐาน คู่มือ และเอกสารทางวิชาการบำรุงรักษาหัวงาน สำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของโครงการ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมีสภาพพร้อมใช้งานในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการบำรุงรักษาหัวงานทางด้านวิศวกรรมและงบประมาณของโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  4. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและสถิติการบำรุงรักษาหัวงาน ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานของโครงการและหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5. ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ มาตรฐานงานด้านวิศวกรรม และข้อบังคับกฎหมาย ระเบียบถ่ายโอน เพื่อกำหนดขอบเขต ขั้นตอน แนวทาง วิธีการปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจของกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและข้อบังคับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  6. รวบรวมจัดทำฐานข้อมูล ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผู้บริหารกรมและหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและข้อบังคับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  7. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการในเชิงหลักสถิติและหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม เพื่อกำหนดเป็นเกณฑ์พิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอขอตั้งฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่และโครงการขยาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเดียวกัน

  8. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะทางด้านวิศวกรรม และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรภายในกรมชลประทาน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจทางวิชาการอย่างชัดเจนและถูกต้อง

  9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด