header sonpatannaja

ฝ่ายบำรุงรักษาระบบชลประทาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านบำรุงรักษาระบบชลประทาน วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อหารูปแบบ วิธีการ/เทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับพัฒนาและปรับปรุงงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน

  2. ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหาอุปสรรคของระบบชลประทาน และวิเคราะห์ เพื่อนจัดทำมาตรฐาน คู่มือ และเอกสารทางวิชาการบำรุงรักษาชลประทาน สำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของโครงการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

  3. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการบำรุงรักษาชลประทานทางด้านวิชาการ/งบประมาณของโครงการ เพื่อนให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  4. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  5. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและสถิติการบำรุงรักษาระบบชลประทานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการ