header sonpatannaja

       ตามคำสั่ง 154/2558 เรื่องการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ไว้ 6 ข้อ

  1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หลักเกณฑ์มาตรฐานงานทางด้านวิศวกรรม กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน การระบายน้ำทิ้งสู่ทางน้ำชลประทาน การปลูกสิ่งก่อสร้างต่างๆ การขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน ปละที่ดินของรัฐบาลประเภทอื่น ที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ การจัดหาประโยชน์ (การให้เช่า) ในที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน และการรื้อถอนอาคาร/สิ่งก่อสร้างในที่ราชพัสดุ เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณากระบวนงาน/ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานในการขออนุญาตต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นแนวทางเดียวกัน

  2. ตรวจสอบ ประเมินผลข้อมูลและเอกสารสัญญาต่างๆ ในการพิจารณาขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน การระบายน้ำทิ้งลงสู่ทางน้ำชลประทาน การปลูกสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ การขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ การจัดหาประโยชน์ (การให้เช่า) ในที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน และการรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ ของสำนักงานชลประทาน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการจัดทำเอกสารสัญญาต่าง ๆ ให้ถูกต้อง

  3. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน การระบายน้ำทิ้งลงสู่ทางน้ำชลประทาน การปลูกสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ การขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ การจัดหาประโยชน์ (การให้เช่า) ในที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน และการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ ของสำนักงานชลประทาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผล เพื่อติดตามการใช้พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  4. ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำฐานข้อมูลการขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน การระบายน้ำทิ้งลงสู่ทางน้ำชลประทาน การปลูกสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ การขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ การจัดหาประโยชน์ (การให้เช่า) ในที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน และการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ เพื่อใช้ในการสืบค้นและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการใช้พื้นที่ชลประทานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  5. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอเเนะทางด้านวิศวกรรม และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ/กระบวนการ/ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานในการขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน การระบายน้ำทิ้งลงสู่ทางน้ำชลประทาน การปลูกสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ การขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ การจัดหาประโยชน์ (การให้เช่า) ในที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน และการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ  เพื่อให้บุคลากรภายในกรมชลประทาน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจทางวิชาการและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและถูกต้อง

  6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด