header sonpatannaja

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
อาคารอำนวยการ ชั้น 3 เลขที่ 811 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ชื่อ - ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
นายสมเดช ศรีวิเชียร

 0-2241-5050, 2205(ภายใน)

08-1371-8296 (มือถือ)

 0-2241-5050
หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน
นายสำราญ บุญถิ่น

 0-2241-4430, 2474(ภายใน)

08-6382-9272 (มือถือ)

 0-2241-4430
หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาหัวงาน
นายธีรพงษ์  พินทอง

 0-2669-5019, 2687(ภายใน)

08-1924-5883 (มือถือ)

 0-2241-0955
หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาระบบชลประทาน
นายสิทธิกร แสงสว่าง

 0-2243-3149, 2334(ภายใน)

 

0-2241-0955
หัวหน้าฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน
นายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์

 0-2243-6945, 2502(ภายใน)

08-5006-8480 (มือถือ)

 0-2243-6945