header sonpatannaja

เรื่อง สรุปผลดำเนินการโครงการสำรวจตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทานโดยวิธีการ Walk Thru ประจำปี พ.ศ.2563 

เรียน   ผส.ชป. 1-17

                   ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สบอ 3659/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอให้ดำเนินการโครงการสำรวจตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทานโดยวิธีการ Walk Thru ประจำปี พ.ศ.2563 นั้น

                   เพื่อดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 ด้านบำรุงรักษาปี พ.ศ.2563 โดยที่ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้พัฒนาแบบฟอร์มสำรวจตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru ผ่าน application และจัดทำรูปเอกสารด้วยระบบออนไลน์ เพื่อให้สะดวกและสามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงของแผนงานได้ ซึ่งแผนงานความต้องการโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru จะนำไปใช้ในการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป

                   ในการนี้ผลดำเนินการโครงการสำรวจตรวจสภาพอาคาร/ระบบชลประทานโดยวิธีการ Walk Thru ผ่าน application ข้างต้น มีจำนวนอาคารทั้งหมด 382,532 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 154,413 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 10,705 รายการ ยังไม่ดำเนินการ 217,414 รายการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 26 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

                   ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ได้ขยายเวลาดำเนินงาน และขอให้ สชป.1-17 ดำเนินการ ดังนี้

  1. มอบหมายงานเพื่อสำรวจตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru ผ่าน application ที่เว็บไซต์ https://imd.rid.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  2. จัดทำรายงานตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru ตามแบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 2 ผ่านเว็บไซต์ https://imd.rid.go.th โดยจัดส่งรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของสำนัก และสำเนาส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยตัวอย่างรูปแบบการตั้งชื่อไฟล์ ตามเอกสารแนบ 2

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม