header sonpatannaja

ประกาศ/หนังสือเวียน

 

กฎหมายและระเบียบ

มาตรฐาน/คู่มือ/เอกสารเผยแพร่

 • กรมชลประทาน download
  • คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็ก
  • คู่มือฝายชะลอน้ำ
  • เอกสารบรรยายการถ่ายโอนการกิจกรมชลประทานให้แก่ อปท.
  • แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบ ชป.เล็ก ประเภทอ่างเก็บน้ำ
  • มาตรฐานการคำนวณออกแบบระบบส่งน้ำและระบายน้ำ
  • คู่มือการใช้แบบมาตรฐานระบบส่งน้ำและระบายน้ำ
  • แบบมาตรฐานระบบส่งน้ำและระบายน้ำ
  • แบบมาตรฐานระบบชลประทานในแปลงนา
  • การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น download
  • มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
  • มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก
  • มาตรฐานการบริหารแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  • คู่มือการควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
  • คู่มือการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาสระเก็บน้ำ ขุดลอกหนองน้ำ บึงธรรมชาติ
  • คู่มือการบำรุงรักษาโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า