header sonpatannaja

ประกาศ/หนังสือเวียน

คณะทำงานพิจารณากำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา (เพิ่มใหม่)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม/เอกสาร

  • แบบฟอร์มที่ 1 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ใช้ประกอบขอตั้งโครงการใหม่) download
  • แบบฟอร์มที่ 2 ตางรางข้อมูลปริมาณงานของฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา (ใช้ประกอบขอตั้งโครงการใหม่หรือขอเพิ่ม สบ.) download
  • แบบฟอร์มที่ 3 ตารางรายละเอียดข้อมูลปริมาณงานของฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา (ใช้ประกอบขอตั้งโครงการใหม่หรือขอเพิ่ม สบ.)donwload
  • ตัวอย่างแนวทางการนำเสนอและ power point การขอกำหนดโครงการส่งน้ำฯ และ/หรือฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา (เพิ่มใหม่) donwload
  • ตัวอย่างเล่ม "ขอเพิ่มฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา" donwload
  • ตัวอย่างเล่ม " ขอตั้งโครงการเพิ่มใหม่" donwload

ข้อมูลโครงการชลประทาน จังหวัด/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

  • ข้อมูลอัพเดทจำนวน สบ. download