ตารางแสดงการรุกตัวของความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ปี2562

              

ตารางแสดงการรุกตัวของความเค็มในแม่น้ำปราจีน-บางปะกง ปี2562

              

                                                                                                                                           

 

              

              

              

                                                                                                                                              

ลิงค์โทรมาตรคุณภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา