ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ

ส่วนอุทกวิทยา

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรมชลประทาน

บ้านเลขที่ 811  ถ.สามเสน  แขวงนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทร 02-241-0020 ถึง 29 หมายเลขติดต่อภายใน  2420 , 2969