ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 

         1.   รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลตะกอนและคุณภาพน้ำทั้งในลำน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ ระบบชลประทาน

         และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อให้ไดข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์

         2.   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเชิงวิชาการด้านตะกอนและคุณภาพน้ำ เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการและควบคุม

        คุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

         3.  จัดทำฐานข้อมูลตะกอนและคุณภาพน้ำโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำ

         และการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุของตะกอนและคุณภาพน้ำ

         4.  วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนงานด้านตะกอนและคุณภาพน้ำ เพื่อติดตามตรวจสอบประเมินผล

        และแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ที่กำหนด

        5.  ให้คำแนะนำ เผยแพร่ข้อมูล และผลงานทางวิชาการด้านตะกอนและคุณภาพน้ำแก่หน่วยงานต่างๆ

       และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการ

        6.  ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด