ผลงานวิชาการบางส่วนที่ทางฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำมีดังต่อไปนี้

 

1 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาความจุอ่างเก็บน้า

2 รายงานการศึกษาคณุภาพนํ้าในเขตท่งุสารภีและแม่นํ้าปราจีนบุรี 

3 ศึกษาผลกระทบจากการสะสมตัวของตะกอนสำหรับอ่างเก็บน้ำ

4 คุณภาพนํ้ากรณีเรือบรรทุกนํ้าตาลทรายแดงล่ม ในแม่นํ้าเจ้าพระยา 

5 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนและรายปี ในลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย 

 การศึกษาคุณภาพน้ําแม่น้ําเจ้าพระยา ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจา้สริิกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  ประจําปี 2551-2552

 การศึกษาคุณภาพน้ําแม่น้ําเจ้าพระยา ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจา้สริิกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม 2551

 การศึกษาคุณภาพน้ําแม่น้ําเจ้าพระยา ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจา้สริิกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  ประจําปี 2552-2553 

9  รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พระตำหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี ปีที่1 เดือน กรกฏาคม 2551

10 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พระตำหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี ปีที่2 เดือน กรกฏาคม 2552

11 รายงานประจำปี ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พระตำหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี ปี2552 - 2553

12 รายงานประจำปี ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พระตำหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี ปี2553 - 2554