การศึกษาคุณภาพน้ําแม่น้ําเจ้าพระยา ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจา้สริิกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  ประจําปี 2551-2552

2 การศึกษาคุณภาพน้ําแม่น้ําเจ้าพระยา ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจา้สริิกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม 2551

3 การศึกษาคุณภาพน้ําแม่น้ําเจ้าพระยา ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจา้สริิกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  ประจําปี 2552-2553 

4 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พระตำหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี ปีที่1 เดือน กรกฏาคม 2551

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พระตำหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี ปีที่2 เดือน กรกฏาคม 2552

รายงานประจำปี ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พระตำหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี ปี2552 - 2553

รายงานประจำปี ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พระตำหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี ปี2553 - 2554