DISCHARGE

4
ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน
HYDROLOGY DIVISION - RID


สภาพน้ำท่า
RUNOFF DATA 

ข้อมูลน้ำท่า

ช่วงเวลาที่เฝ้าระวัง
น้ำท่วม

ระดับน้ำสูงสุดรายปี
(เฉพาะตัวแทนลุ่มน้ำ)

ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี
(เฉพาะตัวแทนลุ่มน้ำ)

เกณฑ์การเฝ้าระวัง
น้ำท่วม


เกณฑ์บริหารจัด
จัดการน้ำ

ความสัมพันธ์
น้ำฝน-น้ำท่า

แนวโน้มปริมาณน้ำท่า
ด้วยวิธี Double mass

Runoff Yield

ปริมาณน้ำท่ารายเดือน
(เฉพาะตัวแทนลุ่มน้ำ)

ไฮโดรกราฟน้ำท่วม

ปริมาณน้ำท่ารายปี
กับพื้นที่ลุ่มน้ำ

Characteristic ของ
ลุ่มน้ำ


สถานีสำรวจอุทกวิทยา
Mean daily sediment
แผนที่สถานีสำรวจ
ปริมาณน้ำ-ตะกอน

รูปตัดขวางลำน้ำ

บัญชีสถานีสำรวจน้ำท่า
รูปตัดลำน้ำ Excel
คำสั่งปีน้ำ

รูปตัดลำน้ำ Excel
slope
B.M.,Z.G.