คลังความรู้ในส่วนอุทกวิทยา

 

8
ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน
HYDROLOGY DIVISION - RID
คลังความรู้ในส่วนอุทกวิทยา
(CLICK TO OPEN)
 

 

1. คู่มือปฏิบัติงานการใช้แบบจำลอง ANNs ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
2. คู่มือการจัดทำ Rating Curve ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

3. เกณฑ์ปริมาณน้ำน้อยวิกฤตในลุ่มน้ำต่างๆ

4. เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานด้านอุทกวิทยา

 

4.1 รูปบรรยากาศการอบรม(ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน1-4)

5. เส้นโค้งแสดงสภาพการไหลของน้ำ ( Flow Duration Curve )

6. คู่มือการใช้โปรแกรม Basin และ Station Unit Hydrograph

7. คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำ (Rating Curve)

8. คู่มือการสร้างความสัมพันธ์ระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ (Rating Curve) คำอธิบายทั่วไป ปัญหาและการแก้ไข
9. คู่มือการประเมินค่าปริมาณการไหลของน้ำ ด้วยวิธี Manning's formula
10. คู่มือการกรอก Coding form
11. กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า (UnitHydrograph)ของ ลุ่มน้ำต่างๆ ในประเทศไทย
12. คู่มือปฏิบัติงานส่วนอุทกวิทยา

13. คู่มือปฏิบัติงานศูนย์อุทกวิทยาทั้ง 8 ภาค

14. รายงานการสัมมนาวิชาการทางอุทกวิทยา วันที่ 18-20 ก.พ.2535 ณ.โรงแรมใบหยก จ.ชลบุรี