เกณฑ์มาตรฐานควบคุมน้ำทิ้ง(คลิ๊กที่ชื่อเรื่องของแต่ละรายการเพื่อเข้าสู่ลิงค์เอกสาร)

ลำดับที่ หน่วยงาน

 เรื่อง 

1 กรมชลประทาน  การป้องกันและแก้ไขการระบายน้ำที่มีคุณภาพต่ำลงทางน้ำชลประทานและทางน้ำที่ต่อเชื่อมกับทางน้ำ .   ชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน
2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ   สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
5 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจกรรมแพปลา
6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบ   การอุตสาหกรรม
7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
8 กรมเจ้าท่า กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรออกสู่สิ่งแวดล้อม
9 กรมเจ้าท่า กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
10 กรมเจ้าท่า กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
11 กรมเจ้าท่า กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
12 กรมเจ้าท่า กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคม   อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
13 กรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ พ.ศ.2557

เกณฑ์มาตรฐานควบคุมตะกอนดินในแหล่งน้ำ ของกรมควบคุมมลพิษ