การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศและการเกษตร

คำสั่งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ดาวโหลดเอกสาร 
  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการคุณภาพน้ำฯ
1 ฉบับที่ 1 รายงานวันที่ 18-21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
2 ฉบับที่ 2 รายงานวันที่ 22-24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
3 ฉบับที่ 3 รายงานวันที่ 25-27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
4 ฉบับที่ 4 รายงานวันที่ 28-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
5                       ฉบับที่ 5 รายงานวันที่ 1-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
6 ฉบับที่ 6 รายงานวันที่ 6-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
7   ฉบับที่ 7 รายงานวันที่ 11-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 ฉบับที่ 8 รายงานวันที่ 16-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 9   ฉบับสุดท้าย