hope

ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา ตะหนักถึงความสำคัญของวะฒนธรรมองค์กร เป็นเเรงขับเคลื่อนตามนโยบาย                                                           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  “HOPE”

ข่าวภารกิจ

วันพุธ ที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 13:30 น. นายพิทักษ์ ยุวานนท์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วย นายวินัย อุทัยแสน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัดนครปฐม นายก่อกนก พิณเนียม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายศิริชัย ปักกะทานัง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายไกรสร สดวิลัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ ลงพื้นที่ ดูการติดตั้งระบบโทรมาตร เพื่อตรวจวัดค่าความเค็ม ในคลองจินดา บริเวณจุดที่ติดตั้งห่างจากประตูระบายน้ำคลองจินดาประมาณ 500 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน