หน้าหลัก กรมชลประทาน ติดต่อหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ LOGIN

ติดต่อหน่วยงาน
ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
เลขที่ ๘๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๕๕ ภายใน ๒๓๙๗ โทรสาร ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๕๕

ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล โทรศัพท์สายตรง โทรศัพท์ภายใน

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (ผยศ.บอ.)

นางสาวอรญา เขียวคุณา ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๕๕ ๒๘๖๐
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ (ยบ.บอ.) นายวิภพ ทีมสุวรรณ ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๕๕ ๒๘๖๒
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (พบ.บอ.)   ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๕๕ ๒๘๖๓
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล (ตป.บอ.) นายธวัชชัย ไตรวารี ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๕๕ ๒๘๖๑

Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 เว็บไซต์เดิม