หน้าหลัก กรมชลประทาน ติดต่อหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ LOGIN

ฝ่ายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ

นายวิภพ ทีมสุวรรณ
ยบ.บอ.

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. รวบรวมข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น สภาพทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ รูปแบบและทิศทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำหรับวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ การป้องกันละบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน

  2. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน ให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  3. ประสานงาน อํานวยการ สนับสนุน เพื่อนําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

  4. ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเอกสารดาวโหลด

การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ทุ่งป่าโมก)
ปฏิรูปเกษตรในไทย Thaicid2018
ขับเคลื่อนส่งเสริมอาชีพลุ่มต่ำบางระกำ Thaicid
ความรู้เบื้องต้นในงานชลประทาน (อบรมข้าราชการใหม่)
การดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำปี 2561
คู่มือปฏิบัติงานส่วนยุทธศาสตร์ รวมเล่ม (ยบ.บอ. รก พบ.บอ.)
การปรับปรุงค่างานชำนาญการพิเศษเลข 5370 ของระบบ HIPPS ของนายวิภพ ทีมสุวรรณ
แผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 20 ปี (2560-2579)
กราฟปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง
คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิยา ครั้งที่ 1/2561

Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 เว็บไซต์เดิม