หน้าหลัก กรมชลประทาน ติดต่อหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ LOGIN

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

นายวิชญ์ ศรีวงษา
พบ.บอ.

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ศึกษาและประยุกต์ใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพงาน โดยนำมาวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการน้ำ

  2. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินองค์กรด้านการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน เพื่อวางแผนพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันและบรรเทาอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน

  3. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันและบรรเทาอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการคุณภาพ สำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและการป้องกันและบรรเทาอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ

  5. วางแผน ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานด้านจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานของสำนักให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

  6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับหมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
คู่มือการจัดทำชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)
คู่มือปฏิบัติงานส่วนยุทธศาสตร์ รวมเล่ม (ยบ.บอ. รก พบ.บอ.)

Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 เว็บไซต์เดิม