หน้าหลัก กรมชลประทาน ติดต่อหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ LOGIN

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

นางสาววีรียา วิทยะ
ตป.บอ.

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. วางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำการป้องกันและบรรเทาอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำการป้องกันและบรรเทาอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน

  2. วางแผน วิเคราะห์ ทบทวนความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำการป้องกันและบรรเทาอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ หรือกรอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  3. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนตัวชี้วัดของสำนักให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจตามยุทธศาสตร์

  4. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม รวมทั้งภารกิจหลัก พร้อมติดตาม และจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

  5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


เอกสารดาวน์โหลด

บรรยาย คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 เว็บไซต์เดิม