หน้าหลัก กรมชลประทาน ติดต่อหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ LOGIN

นางสาวอรญา เขียวคุณา
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณการ
ให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้กรมชลประทาน
เป็นองค์กรอัจฉริยะในปี 2579ข้อมูล

กิจกรรม

FACEBOOK

ประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง"การพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพื่อการขับเคลื่อนการปฏินูปประเทศ" ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การประกาศใช้รหัสมาตราฐานเขตการปกครองของไทย ในระดับจังหวัดอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านรับบดิจิทัล
"บางเรื่องเล่า" เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
แผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579)
คู่มือปฏิบัติงานส่วนยุทธศาสตร์ รวมเล่ม (ยบ.บอ. รก พบ.บอ.)
ขอส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562
คู่มือปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ คณะทำงานยุทธศาสตร์เรื่องอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแฟล่งน้ำธรรมชาติ
รายงานผลการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะทำงานยุทธศาสตร์เรื่องอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแฟล่งน้ำธรรมชาติ (คณะทำงานที่ 3)

คำรับรองปฏิบัติราชการ

คำรับรองปฏิบัติราชการ 2560 สบอ.
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 7 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 8 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 9 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 10 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 11 เดือน
คำรับรองปฏิบัติราชการระหว่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กับ กรม


ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 ส.ค. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 ก.ค. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน (1 ต.ค. 60 - 30 เม.ย. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)

Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 เว็บไซต์เดิม