หน้าหลัก กรมชลประทาน ติดต่อหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ LOGIN

นางสาวอรญา เขียวคุณา
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณการ
ให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้กรมชลประทาน
เป็นองค์กรอัจฉริยะในปี 2579ข้อมูล

กิจกรรม

FACEBOOK

ประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงาน RID No.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์
แผนและคู่มือเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561
การจัดทำตัวชี้วัด ระดับสำนัก/ กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
ขอชี้แจงและทบทวนการจัดทำประมาณการ
แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสาร
พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561(27 มิ.ย.2562)

คำรับรองปฏิบัติราชการ

คำรับรองปฏิบัติราชการ 2560 สบอ.
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 7 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 8 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 9 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 10 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 11 เดือน
คำรับรองปฏิบัติราชการระหว่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กับ กรม


ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 ส.ค. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 ก.ค. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน (1 ต.ค. 60 - 30 เม.ย. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)

Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 เว็บไซต์เดิม