หน้าหลัก กรมชลประทาน ติดต่อหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ LOGIN

นางสาวอรญา เขียวคุณา
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณการ
ให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้กรมชลประทาน
เป็นองค์กรอัจฉริยะในปี 2579ข้อมูล

กิจกรรม

FACEBOOK

ประชาสัมพันธ์

(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580)
การออกเลขหนังสือของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID NO.1 รอบ 11 เดือน (ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2561 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
รายละเอียดแผนงาน / โครงการ งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF ปี 2561-2568) ของ สบอ.
รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(เอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดทำแนวทาง/โครงการ)
รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(แบบฟอร์ม)
ยุทธศาสตร์ 20 ปี สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
เอกสารโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
การทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ ตาม (ร่าง) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) สบอ(ยศ.)/732/2561
(แบบฟอร์มที่ 3)
การทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ ตาม (ร่าง) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) สบอ(ยศ.)/732/2561
(แบบฟอร์มที่ 2)
การทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ ตาม (ร่าง) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) สบอ(ยศ.)/732/2561
(แบบฟอร์มที่ 1)

คำรับรองปฏิบัติราชการ

คำรับรองปฏิบัติราชการ 2560 สบอ.
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 7 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 8 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 9 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 10 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 11 เดือน
คำรับรองปฏิบัติราชการระหว่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กับ กรม


ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 11 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 ส.ค. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 10 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 ก.ค. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 7 เดือน (1 ต.ค. 60 - 30 เม.ย. 61)
รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)

Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 เว็บไซต์เดิม