1

หนังสือเวียน สบอ.

หน้าที่รับผิดชอบ

โครงสร้างบุคคลากร

คู่มือปฏิบัติงานส่วนยุทธศาสตร์


ฝ่ายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) รวบรวมข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น สภาพทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ รูปแบบและทิศทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำหรับวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ การป้องกันละบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน

2) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน ให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3) ประสานงาน อํานวยการ สนับสนุน เพื่อนําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ   การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์                             

4) ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เอกสารดาวโหลด
การปรับปรุงค่างานชำนาญการพิเศษเลข 5370 ของระบบ HIPPS ของนายวิภพ ทีมสุวรรณ

การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ทุ่งป่าโมก)
ปฏิรูปเกษตรในไทย Thaicid2018
ขับเคลื่อนส่งเสริมอาชีพลุ่มต่ำบางระกำ Thaicid
ความรู้เบื้องต้นในงานชลประทาน (อบรมข้าราชการใหม่)
การดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำปี 2561
คู่มือปฏิบัติงานส่วนยุทธศาสตร์ รวมเล่ม (ยบ.บอ. รก พบ.บอ.)
กราฟปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง
คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิยา ครั้งที่ 1/2561
Check list โครงการ Flagship ในยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิยา

นายวิภพ ทีมสุวรรณ

ยบ.บอ.


กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรธรณี
ศูนย์ติมตามสถานการณ์ กฟผ.
สำนักพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
GISTDA

PMQA กพร.
 
 

 
 
 
 
 
 
<<< ดูกิจกรรมทั้งหมด >>>