1

หนังสือเวียน สบอ.

หน้าที่รับผิดชอบ

โครงสร้างบุคคลากร

คู่มือปฏิบัติงานส่วนยุทธศาสตร์


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ศึกษาและประยุกต์ใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพงาน โดยนำมาวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการน้ำ

2) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินองค์กรด้านการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน เพื่อวางแผนพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันและบรรเทาอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน

3) วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันและบรรเทาอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

4) ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยและประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการคุณภาพ สำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและการป้องกันและบรรเทาอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ

5) วางแผน ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานด้านจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานของสำนักให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับหมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

นางพัชรวีร์ สุวรรณิก พบ.บอ.


กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรธรณี
ศูนย์ติมตามสถานการณ์ กฟผ.
สำนักพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
GISTDA

PMQA กพร.
 
 

 
 
 
 
 
 
<<< ดูกิจกรรมทั้งหมด >>>