1

หนังสือเวียน สบอ.

หน้าที่รับผิดชอบ

โครงสร้างบุคคลากร

คู่มือปฏิบัติงานส่วนยุทธศาสตร์


ฝ่ายติดตามและประเมินผล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) วางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำการป้องกันและบรรเทาอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำการป้องกันและบรรเทาอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน

2) วางแผน วิเคราะห์ ทบทวนความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำการป้องกันและบรรเทาอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ หรือกรอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3) ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนตัวชี้วัดของสำนักให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจตามยุทธศาสตร์

4) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม รวมทั้งภารกิจหลัก พร้อมติดตาม และจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

 

นายธวัชชัย ไตรวารี

ตป.บอ.


กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรธรณี
ศูนย์ติมตามสถานการณ์ กฟผ.
สำนักพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
GISTDA

PMQA กพร.
 
 

 
 
 
 
 
 
<<< ดูกิจกรรมทั้งหมด >>>